ใบสมัครงาน / EMPLOYMENT APPLICATION
ประวัติส่วนตัว/Personal data การศึกษา/Education ประวัติการทำงาน/Employment history ข้อมูลทั่วไป/General information
 
ตำแหน่งทีสมัคร / Position applied 


ตำแหน่งทีสมัคร / Position applied

ตำแหน่งทีสมัคร / Position applied

เงินเดือนที่คาดหวัง / Expected salary
 แนบรูปถ่าย / Picture attachment
ขนาดรูปไม่เกิน 80 Kb. / Picture size not exceed 80 Kb.
 แนบไฟล์ / File attachment
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 Mb. / File size not exceed 5 Mb.
กรณีต้องการแนบไฟล์มากกว่า 1 ไฟล์ ให้ทำการ zip รวมเป็น 1 ไฟล์ / The cause wants press more 1 file, please zip file total up be 1 file.
ประวัติส่วนตัว / PERSONAL DATA
 * ชื่อ-นามสกุล(ไทย) Name&Surname(Thai)
    
 * ชื่อ-นามสกุล(อังกฤษ)Name&Surname(English)
      
*วัน เดือน ปี เกิด
Date of Birth(dd/mm/yyyy)
//
         
 เพศ / Sex

สัญชาติ
Nationality
เชื้อชาติ
Race
ศาสนา
Religion
ส่วนสูง
Height(Cm.)
 
น้ำหนัก
Weight(Kg.)
 
* เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 
* Indentification Card No.   
* รหัสผ่าน / Password   
* ยืนยันรหัสผ่าน / ConfirmPassword    
เพื่อใช้เป็นรหัสผ่านในการแก้ไขและตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเองผ่าน website ครั้งต่อไป
 
*วันที่บัตรหมดอายุ / Expired Date
//    
 เบอร์โทรศัพท์ / Telephone number
 มือถือ / Mobile phone    
 ที่ทำงาน / Office    
 บ้าน / Home    
 อีเมลล์ / Email   
* ที่อยู่ปัจจุบัน
* Present address
ประเทศ
Country
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
รหัสไปรษณีย์
Postcode
ที่อยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน
Permanent address
ประเทศ
Country
จังหวัด
Province
อำเภอ/เขต
District
รหัสไปรษณีย์
Postcode
ที่พักอาศัย/Residence

                                                 ระบุ 
สถานภาพทางการทหาร/Military service 
  อื่นๆ ระบุ / Other, please specify 
ประวัติครอบครัว/ FAMILY DETAILS
สถานะภาพการสมรส/Marital status         
ชื่อคู่สมรส / Spouse's name 
 
วันเกิด / Birth date 
//
         

ที่อยู่ / Address
อาชีพ / Occupation
ชื่อบิดา / Father's name 
 
วันเกิด / Birth date 
//
         

ที่อยู่ / Address
อาชีพ / Occupation
ชื่อมารดา / Mother's name 
 
วันเกิด / Birth date 
// 
          

ที่อยู่ / Address
อาชีพ / Occupation
ชื่อ - นามสกุล(พี่น้อง)
Name - Surname(Brother & Sister)
วันเกิด / Birth date อาชีพ / Occupation บริษัท / Company
1. //
2. //
3. //
4. //
5. //
                            
 
BackNext>